Menu
Nákupní košík

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY JIŘÍ SOURAL PHOTO

1. ÚVOD

1.1 Vítejte v internetovém obchodě JIŘÍ SOURAL PHOTO na internetové adrese www.jirisoural.com ("Webová stránka"), který provozuje Ing. Jiří Soural, se sídlem Hellichova 795, 290 01, Poděbrady - Poděbrady II, IČ: 49412477. 
1.2 Ing. Jiří Soural  je podnikatelem a jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Na Webové stránce JIŘÍ SOURAL PHOTO nabízí zboží kupujícím.
1.3 Kupujícím je fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele ("Kupující"). Tyto obchodní podmínky ("Obchodní podmínky") se nevztahují na případy, kdy je kupujícím fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele. Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ("Občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.4 Tyto Obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě na Webové stránce a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi JIŘÍ SOURAL PHOTO a  Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu ("Kupní smlouva"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání Webové stránky a další související právní vztahy.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Kupující je může jakkoli archivovat a opakovaně zobrazovat dle své vůle.
1.6 JIŘÍ SOURAL PHOTO může znění Obchodních podmínek přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Kupujícímu oznámeny prostřednictvím e-mailu a/nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládají právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tím ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Webová stránka obsahuje informace o zboží včetně uvedení příslušné ceny. Pro účely výběru zboží přitom platí, že Kupující si vybere typ zboží, množství, v případě fotoobrazů  také jeho formát, provedení. 
2.2 Cena zboží je uvedena včetně DPH a souvisejících daní a poplatků, avšak s výjimkou plateb za dopravné a za náklady na straně Kupujícího jako například bankovní a podobné poplatky související s převodem peněžních prostředků, náklady na internetové připojení a komunikaci apod. Cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost THE DRINKS uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky, není-li na Webové stránce výslovně uvedeno jinak.
2.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na  Webové stránce, přičemž může využít také možnosti zřídit si uživatelský účet. Formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1 objednávaném zboží a jeho formátu, provedení a dále jeho množství;
2.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží; a
2.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží ("Objednávka"),
2.4.4 identifikaci Kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje.
2.5 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky. Podání Objednávky provede Kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.
2.6 Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Veškeré údaje uvedené Kupujícím bude proto JIŘÍ SOURAL PHOTO považovat za správné a pravdivé. 
2.7 Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil. 
2.8 JIŘÍ SOURAL PHOTO si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Kupujícího a tím neuzavřít kupní smlouvu v následujících případech:
zboží je vyprodáno a již se nebude vyrábět (označeno!)
zboží je dlouhodobě nedostupné 
jedná se o zjevnou technickou chybu, např. nepřiměřeně nízká cena zboží

V případě, že tato situace nastane, bude kupující informován a bude mu nabídnuta alternativní varianta, případně bude Objednávka s odůvodněním odmítnuta. 

2.9 JIŘÍ SOURAL PHOTO je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (např. množství objednaného zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) ještě požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.
2.10 Smluvní vztah mezi stranami vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného JIŘÍ SOURAL PHOTO na e-mail Kupujícího. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu.
2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Kupujícího. Tyto náklady si Kupující hradí sám.
2.12 V případě, že JIŘÍ SOURAL PHOTO nemůže některý z požadavků uvedených v Objednávce splnit, zašle na e-mail Kupujícího místo potvrzení Objednávky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh Kupní smlouvy.
2.13 JIŘÍ SOURAL PHOTO v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
3.1.1 bankovním převodem na bankovní účet THE DRINKS č. 107-2507740277 / 0100 vedený u Komerční banky a.s. ("Účet  JIŘÍ SOURAL PHOTO ").
3.2 Součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s balením a dodáním zboží, které je povinen zaplatit Kupující ("Kupní cena").
3.3 V případě plateb bezhotovostním převodem na Účet JIŘÍ SOURAL PHOTO je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Kupní cena je v takovém případě splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet JIŘÍ SOURAL PHOTO. Zboží bude přitom odesláno až po uhrazení celé částky Kupní ceny.
3.4 THE DRINKS si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se tudíž stane jeho vlastníkem až úplným zaplacením Kupní ceny.
3.5 Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.
3.6 Akční ceny platí do vyprodání uvedeného počtu kusů zlevněného zboží nebo po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud to není výslovně uvedeno.
3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví JIŘÍ SOURAL PHOTO ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu ("Faktura"). Fakturu vystaví JIŘÍ SOURAL PHOTO Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mail Kupujícího.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ

4.1 Je-li JIŘÍ SOURAL PHOTO podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží převzít při dodání. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí řádně překontroloval.
4.2 V případě, že je způsob dopravy stanoven na základě požadavku Kupujícího uvedeného v Objednávce, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
4.3 Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání (vyjma případu uvedeného v článku 4.5), je JIŘÍ SOURAL PHOTO oprávněna požadovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč/týden. 
4.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit všechny s tím spojené náklady.
4.5 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zásilku odmítnout. 
4.6 Práva Kupujícího ohledně případných vad zboží a postup při reklamaci jsou blíže upraveny v Reklamačním řádu JIŘÍ SOURAL PHOTO, který je dostupný zde:

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být JIŘÍ SOURAL PHOTO odesláno ve lhůtě uvedené výše.
5.2 Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat JIŘÍ SOURAL PHOTO na adresu  uvedenou v článku 10.11 nebo elektronickou poštou spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od Kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zda-li bude čerpána na další nákup.
5.3 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
5.3.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
5.3.2 použil-li Kupující věc ještě před objevením vady; nebo
5.3.3 nezpůsobil-li Kupující svým jednáním či opomenutím nemožnost vrácení věci v původním stavu.
5.4 JIŘÍ SOURAL PHOTO je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v následujících případech: (i) zboží již není možné dodat (např. zboží se již nevyrábí) ani jinak nahradit; (ii) v případě zjevné chyby v uvedené ceně zboží na Webové stránce; (iii) do doby převzetí zboží Kupujícím v případech, kdy má Kupující dle Občanského zákona právo od smlouvy odstoupit; a (iv) nepřevezme-li Kupující zboží dle článku 4.4 výše.
5.5 V případě odstoupení se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být JIŘÍ SOURAL PHOTO vráceno na adresu uvedenou v článku 10.11 do čtrnácti (14) dnů od odstoupení ve stavu a hodnotě v jakém je Kupující převzal, včetně veškerého příslušenství a související dokumentace.
5.6 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, ponese veškeré náklady spojené s navrácením zboží. Na Kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může JIŘÍ SOURAL PHOTO jednostranně započíst veškeré své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
5.7 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí JIŘÍ SOURAL PHOTO přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je JIŘÍ SOURAL PHOTO od Kupujícího přijala. JIŘÍ SOURAL PHOTO je rovněž oprávněna vrátit peněžní prostředky Kupujícímu již při vrácení zboží nebo i jiným způsobem, se kterým bude Kupující souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, JIŘÍ SOURAL PHOTO není povinna vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo dostatečným způsobem prokáže, že jej na adresu JIŘÍ SOURAL PHOTO odeslal.
5.8 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je JIŘÍ SOURAL PHOTO oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
5.9 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi THE DRINKS a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran, stane se darovací smlouva neúčinnou a Kupující bude povinen spolu se zbožím JIŘÍ SOURAL PHOTO vrátit i poskytnutý dárek.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujícího, včetně pravidel pro zasílání obchodních sdělení a užití cookies, jsou uvedena zde: ____________.
7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
7.1 JIŘÍ SOURAL PHOTO je majitelem či držitelem veškerých práv duševního vlastnictví ohledně Webové stránky a jakýchkoli materiálů na ní zveřejněných (případně nabyvatelem licence). 
7.2 S výjimkou případů, kdy je to povoleno zákonem, Kupující nesmí bez výslovného souhlasu JIŘÍ SOURAL PHOTO užít rozmnoženiny (je jedno jestli offline nebo online) jakýchkoli materiálů vytištěných nebo stažených jakýmkoli způsobem z Webové stránky, včetně jakéhokoli textu, ilustrací, fotografií, video nebo audio sekvencí, nebo jakékoli grafiky. Postavení JIŘÍ SOURAL PHOTO (a jakýchkoli identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na Webové stránce musí být vždy uvedeno. 

8. ODKAZY

8.1 V případě, že Webová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky a zdroje poskytnuté třetími osobami, jsou takové odkazy uvedeny pouze pro informaci Kupujícího. JIŘÍ SOURAL PHOTO nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a zdrojů.
8.2 JIŘÍ SOURAL PHOTO proto nemůže být odpovědná za obsah internetových stránek odkazovaných z Webové stránky. Takové odkazy nemají být vykládány jako schválení nebo podpora odkazovaných stránek ze strany JIŘÍ SOURAL PHOTO. JIŘÍ SOURAL PHOTO nebude nést odpovědnost za jakoukoli škodu, který může Kupujícím vzniknout v důsledku jejich užití.
8.3 Na Webovou stránku (tj. na domácí stránku) je možné odkazovat způsobem, který je oprávněný a který nepoškozuje dobré jméno JIŘÍ SOURAL PHOTO a ani jej nezneužívá.  Je však zakázáno odkazovat takovým způsobem, který naznačuje jakoukoli formu spojení s JIŘÍ SOURAL PHOTO nebo schválení či podporu ze strany JIŘÍ SOURAL PHOTO, kde nic takového neexistuje. Webová stránka nesmí být odkazována do rámu nebo vložena do jakékoli jiné stránky, a ani nesmí být odkazováno na jakoukoli jinou část Webové stránky než je domovská stránka. JIŘÍ SOURAL PHOTO si vyhrazuje právo bez dalšího odvolat souhlas s odkazováním.    

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1 JIŘÍ SOURAL PHOTO neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli na ní umístěný obsah budou neustále dostupné a nepřerušené. JIŘÍ SOURAL PHOTO může přerušit, ukončit, upustit od poskytování nebo změnit Webové stránky (nebo jakoukoli jejich část) bez jakéhokoli upozornění. JIŘÍ SOURAL PHOTO nebude mít jakoukoli odpovědnost vůči Kupujícímu, když z jakéhokoli důvodu bude Webová stránka kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupná.
9.2 JIŘÍ SOURAL PHOTO neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli na ní umístěný obsah budou bez chyb a opomenutí.
9.3 JIŘÍ SOURAL PHOTO nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené virem, útokem odepření služby (DoS) nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat Kupujícího počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný materiál v důsledku užití Webové stránky Kupujícím nebo stažení jakéhokoli obsahu na ní nebo na odkazovaných internetových stránkách Kupujícím.
9.4 JIŘÍ SOURAL PHOTO neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka bude bezpečná nebo že bude bez jakýchkoli chyb a virů. Kupující je odpovědný za řádné nastavení svých vlastních informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem přístupu na Webové stránky. Kupující by měl užívat svůj vlastní antivirový software.  

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
10.2 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou (včetně elektronické) formu.
10.3 Uzavřená Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována JIŘÍ SOURAL PHOTO v elektronické podobě a není přístupná.
10.4 JIŘÍ SOURAL PHOTO je oprávněna k prodeji zboží či poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost JIŘÍ SOURAL PHOTO nepodléhá žádnému dalšímu povolení.
10.5 Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
10.6 Kupující má také právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce: ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
10.8 JIŘÍ SOURAL PHOTO není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.9 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. 
10.10 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2023
10.11 JIŘÍ SOURAL PHOTO můžete kontaktovat následujícím způsobem – adresa pro doručování, osobní odběr a uplatnění reklamací: Hellichova 795, 290 01, Poděbrady - Poděbrady II, IČ: 49412477; e-mailová adresa: jiri@jirisoural.com telefon: +420 774 111 895

Souhlas s použitím souborů cookies.
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Více informací naleznete na této stránce.